Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud wijzen wij bij voorbaat de inkoopvoorwaarden van de afnemer af.